Short-Term Outcomes of Acute Low-Tone Sensorineural Hearing Loss According to Treatment Modality
Jinkyung Chang, Gunhwee Yum, Ha-Young Im, Jong Yoon Jung, Yoon Chan Rah, June Choi
J Audiol Otol. 2016;20(1):47-52.   Published online 2016 Apr 21     DOI: https://doi.org/10.7874/jao.2016.20.1.47
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prognosis of Acute Low‐Tone Hearing Loss Without Vertigo: A Scoping Review
Ryan J. Huang, Amanda Del Risco, Kristal M. Riska, Matthew W. Cooper, Nicholas W. Clark, Samantha J. Kaplan, David Kaylie, Howard W. Francis
The Laryngoscope.2023; 133(10): 2457.     CrossRef
Acute Low-Tone (Frequency) Hearing Loss
Ho young Lee, Gi Jung Im
Korean Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery.2023; 66(7): 433.     CrossRef
Combination Therapy and Single-Modality Treatment for Acute Low-Tone Hearing Loss: A Meta-Analysis with Trial Sequential Analysis
Jing-Li Leong, Chih-Hao Chen, Chii-Yuan Huang, Hsiu-Lien Cheng, Yuan-Chia Chu, Chun-Yu Chang, Yen-Fu Cheng
Brain Sciences.2022; 12(7): 866.     CrossRef
Meta-Analysis Comparing Steroids and Diuretics in the Treatment of Acute Low-Tone Sensorineural Hearing Loss
Yueying Zhu, Guangqi Li, Huiwen Zhuang, Zijun Yang, JinCangjian Sun, Guangxia Xiong, Xianren Wang
Ear, Nose & Throat Journal.2021; 100(3_suppl): 281S.     CrossRef
Optimal First-Line Therapy for Acute Low-Tone Sensorineural Hearing Loss
Seung-Ho Shin, Sung Wan Byun, Sohl Park, Eun Hye Kim, Min Woo Kim, Ho Yun Lee
Journal of Audiology and Otology.2021; 25(4): 209.     CrossRef
Sequential versus Combination Treatment Using Steroids and Diuretics for Acute Low-Frequency Sensorineural Hearing Loss: A Noninferiority Trial
Natalia Yakunina, Woo Hyun Lee, Yoon-Jong Ryu, Eui-Cheol Nam
Otology & Neurotology.2019; 40(3): 305.     CrossRef
Magnetic resonance imaging of the endolymphatic space in patients with acute low-tone sensorineural hearing loss
Hiroshi Inui, Tsuyoshi Sakamoto, Taeko Ito, Tadashi Kitahara
Auris Nasus Larynx.2019; 46(6): 859.     CrossRef
The Comparison of Short-Term Therapeutic Effects of Acute Low-Tone Sensorineural Hearing Loss according to Steroid Capacity
Se A Lee, Seung Jae Lee, Do Young Jung, Bo Gyung Kim, Chi kyou Lee, Seong Jun Choi, Byung Don Lee, Kyurin Hwang, Jong Dae Lee
Korean Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery.2018; 61(4): 177.     CrossRef
Significance of 1 kHz Pure-tone Threshold in Acute Low-frequency Sensorineural Hearing Loss
Chi Kyou Lee, Jong Bin Lee, Kye Hoon Park, Ho Yun Lee, Mi-Jin Choi, Wonwoo Ban, Seong Jun Choi
Otology & Neurotology.2018; 39(10): e950.     CrossRef
Comparative Analysis of the Combined Therapeutic Effects of Lipoprostaglandin E1 on Sudden Idiopathic Sensorineural Hearing Loss
Haeng Seon Shim, Joon Soo Kim, Myung Gu Kim
Journal of Audiology and Otology.2017; 21(1): 33.     CrossRef