Long Term Speech Perception Outcomes of Cochlear Implantation in Gap Junction Protein Beta 2 Related Hearing Loss
Sung Hee Kim, Rajendra Nepali, Myung Hoon Yoo, Kwang-Sun Lee, Jong Woo Chung
J Audiol Otol. 2017;21(2):95-102.   Published online 2017 Jul 5     DOI: https://doi.org/10.7874/jao.2017.21.2.95
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Novel GJB2 compound heterozygous mutation c.257C>G (p.T86R)/c.176del16 (p.G59A fs*18) causes sensorineural hearing loss in a Chinese family
Xi Shi, Yan Zhang, Shiwei Qiu, Wei Zhuang, Na Yuan, Tiantian Sun, Jian Gao, Yuehua Qiao, Ke Liu
Journal of Clinical Laboratory Analysis.2018; 32(7): e22444.     CrossRef